Regulamin Salon Agma Jolanta Presch

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Czas przechowywania danych osobowych.
• Dane osobowe przechowujemy przez cały okres Państwa wizyt w Salonie Zdrowia i Urody AGMA oraz do 10 lat po ich zakończeniu.


2. Dane przechowujemy w celu:
• Identyfikacji wykonanych zabiegów.
• Porównania poprzednich wyników z aktualnymi.
• Statystycznym i porównawczym.
• Wyjaśnienia powstałych roszczeń.
• Marketingowym do momentu zakończenia przechowywania danych lub sprzeciwu z Państwa strony wobec ich dalszego przetwarzania.
• Promocyjnym - na czas trwania promocji, programów lojalnościowych, konkursów w których bierzecie Państwo udział.
• Umożliwienia logowania do konta w witrynie salonagma.pl


3. Mają Państwo prawo do:
• Sprzeciwu do dalszego przetwarzania Państwa danych.
• Zmiany danych na aktualne i prawidłowe.
• Usunięcia danych, gdy uznają Państwo, że nie będą już korzystać z usług Salonu AGMA oraz wykonana usługa nie kwalifikuje się jako usługa, gdzie można dochodzić roszczeń.
• Usunięcia plików cookie z Państwa komputera (opis na tej stronie: Jak usunąć ciasteczka z komputera)

 

4. Dane, które przetwarzamy:
• Imię i nazwisko.
• Adres e-mail (o ile podano).
• Numer telefonu.
• Datę urodzenia.
• Dane o chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach i innych informacjach zdrowotnnych mających duże znaczenie.
• Dane o wykonanych zabiegach i użytych kosmetykach.
• Wyniki analiz NLS i Quantum.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
• Dane z konta portali trzecich (np.Facebook - o ile podano lub używane są do logowania w witrynie)


5. Administratorem Danych jest Salon Zdrowia i Urody AGMA Jolanta Presch z siedzibą w Lubaczowie, ul. Unii Lubelskiej 55
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych skontaktuj się z nami:
• Salon Zdrowia i Urody AGMA Jolanta Presch, ul. Unii Lubelskiej 55 Lubaczów
• tel: 609619868
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.salonagma.pl

 

Regulamin:

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.
Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty Salonu Zdrowia i Urody AGMA

§1
Klienci Salonu Zdrowia i Urody AGMA są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Salonu Zdrowia i Urody AGMA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§2
Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem antybakteryjnym, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
W Salonie Zdrowia i Urody AGMA mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pracownicy gabinetu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań lub skaleczeń.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

§3
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zapoznać się z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.
Przeciwwskazania i wskazania są dostępne na stronie internetowej Salonu Zdrowia i Urody AGMA, jak również w samym gabinecie.
Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Zdrowia i Urody AGMA za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§4
Na terenie całego Salonu Zdrowia i Urody AGMA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren Salonu Zdrowia i Urody AGMA.
W Salonie Zdrowia i Urody AGMA podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
W gabinecie kosmetycznym obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.
W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującą zabieg kosmetyczkę. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta.

§5
Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie.
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ulotkami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms.
W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail.
Nieskuteczne próby nie będą uznane.
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie nie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

§6
Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.
Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.
Zwroty i uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki.

Reklamacje dotyczą wyłącznie usług wykonanych z nienależytą starannością. Nieodpowiednie postępowanie pozabiegowe klienta czy klientki w domu nie podlega reklamacji. W przypadku manicure reklamacja uwzględniana jest tylko do 7dni po wykonanej usłudze, pod warunkiem, że na paznokciach nie ma śladów uderzeń, zerwania lakieru i innych mechanicznych uszkodzeń niezależnych od sposobu i jakości wkonanej usług. 

§7
Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług.
Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka bezpieczeństwa:

SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SALONIE ZDROWIA I URODY AGMA JOLANTA PRESCH
Dane klientów gromadzone są w postaci:
• Kontaktów w kalendarzu - forma papierowa;
• Kart klienta (kart zabiegów kosmetycznych) - forma papierowa;
• Kart analizy NLS - forma papierowa;
• Kart klienta w programie Vector - wersja elektroniczna;
• Wyników analiz badań - wersja elektroniczna;
• Kontaktów w pamięci telefonu - wersja elektroniczna;
• Zdjęcia w pamięci telefonu - wersja elektroniczna;
• login, adres e-mail, imię, nazwisko (o ile podano) - wersja elektroniczna (logowanie na stronie salonagma.pl)
• udostępnione dane na portalach trzecich np. Facebook (logowanie na stronie salonagma.pl)


Obejmują:
• Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, data urodzenia, przebyte choroby, schorzenia, poprzednie zabiegi kosmetyczne, informacje o lekach, dietach, suplementach, opis dolegliwości, zalecenia, informację o ciąży, implantach, rozruszniku serca oraz innych przeciwwskazaniach do zabiegów.
Dane są pozyskiwane jednorazowo przed rozpoczęciem wykonywania pierwszej usługi, a następnie każdorazowo uzupełniane o aktualne dane z wykonanych zabiegów lub usług.

Sposób ochrony danych osobowych:
• Kalendarz - dostęp do kalendarza ma tylko właściciel. Przechowywany jest w torebce, w miejscu niedostępnym dla innych, a podczas wykonywanej pracy w szafce zamykanej na klucz. Podczas pracy w Salonie nie ma więcej osób niż osoby wykonujące zabiegi oraz klienci. Osoby niepożądane nie mają dostępu do żadnej części Salonu AGMA.
• Karty klienta, Karty analizy NLS - karty przechowywane są zbiorowo w osobnym segregatorze, który jest przechowywany w szafce zamykanej na klucz.
• Karty klientów, wyniki analiz - przechowywane dane w pamięci komputera chronione są wieloznakowym hasłem. Osoby niepowołane nie mają dostępu do żadnego konta znajdującego się na komputerze.
• Kontakty i zdjęcia w pamięci telefonu - telefon zabezpieczony jest wieloznakowym hasłem. Osoby niepożądane nie mają dostępu do żadnej z części pamięci telefonu. Podczas zabiegu telefon jest chowany do szafki.
• login, e-mail, dane z portalu Facebook wykorzystywane do logowania na stronie salonagma.pl przechowywane są w bazie danych witryny salonagma.pl

Hasła do komputera i telefonu oraz klucz do szafek, w których znajdują się dane osobowe klientów - dostęp do tych informacji i klucza ma tylko i wyłącznie właściciel Salonu Zdrowia i Urody AGMA - Jolanta Presch.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa przechowywania danych, informacja o tym incydencie jest natychmiastowo zgłaszana do odpowiednich instytucji.

Wróć na górę strony